Chanukah Bracelet | Menorah, Star of David, Dreidel

$25.00
  • Chanukah Bracelet | Menorah, Star of David, Dreidel
  • Chanukah Bracelet | Menorah, Star of David, Dreidel
  • Chanukah Bracelet | Menorah, Star of David, Dreidel

This Chanukah Bracelet has a menorah, dreidel, and Star of David.